Katlanovska
spa

Примена на кинезитерапија при порметувања на постурата кај деца во школска возраст

Човечкото тело се ангажира во постојана борба против силите на гравитациската тежа да завземе рамнотежна положба во просторот.Посебно значаен и во услови на лабилна рамнотежа ,подложен на промени е исправениот став на човековото тело,односно постурата.Постурата е основа на движењето.

Секое движење почнува и завршува со некоја положба кои натануваат како резултат на сензорни

Katlanovska Spa
Katlanovo, 1000 Skopje,
Republic of North Macedonia

Medical services and accomodation : 02 2581000 / 070302596
Fax: 02 25 81 032
E-mail: contact@katlanovskaspa.com